جانمایی روی نقشه

مریم محمودی

فک و صورت

اهواز زیتون و کورش

امید قاسم زاده

فک و صورت

اهواز کیانپارس و کیان آباد

شهریار خوش رفتار

فک و صورت

اهواز کیانپارس و کیان آباد

توکل خانی زاده

فک و صورت

اهواز کیانپارس و کیان آباد

غلامعلی جلایی

فک و صورت

اهواز سلمان فارسی
طراحی و پیاده سازی: راد وب