> بانک اطلاعات > پزشک عمومی > دکتر ابراهیم حاتمی

مشخصات

دسته: پزشک عمومی شهر:اهواز 
منطقه:سلمان فارسی 
آدرسزیتون کارگری ، روبروی بانک صادرات

اطلاعات تماس

تلفن:۳۲۲۴۴۴۳۸  
طراحی و پیاده سازی: راد وب